Voorwaarden - Hout- en Pelletkachels Sylvère Soete

De warmtespecialist van uw streek!Hout- en pelletkachelsOnderhoud & herstellingenSteeds een grote voorraad pelletsInstallatie flexibles en inox schouwenAlle onderhoud van pelletkachels

Ga naar de inhoud

Algemene verkoopsvoorwaarden - Soete Sylvère

Klachten, om aanvaard te worden, dienen schriftelijk gedaan te worden, binnen de achtenveertig uren na de facturatie.

Gebeurlijke zichtbare gebreken zijn gedekt door de aanvaarding.

In geval van geschil is de Heer Vrederechter van het kanton Ieper bevoegd of de rechtbanken te Ieper.

Wij behouden ons nochtans het recht voor, wanneer wij als eisende partij optreden, het geschil voor een andere bevoegde Rechtbank te brengen.

Het Belgische recht is van toepassing.

Onze facturen zijn netto contant en zonder korting betaalbaar te Geluwe. Het in omloop brengen van wissels wijkt niet af van die bepaling.

Elke factuur die niet betaald is op haar vervaldag, draagt een interest van 12 % per jaar zonder voorafgaande verwittiging.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12 % met een minimum van 50 euro en een maximum van 1500 euro zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

De gerechtskosten, mede interesten, blijven ten laste van de schuldenaar.

Al onze offerten zijn zonder verbintenis en onder voorbehoud van onze bevestiging voor definitief akkoord.

De gevallen van overmacht, staking, oorlog, brand of van alle aard, alle gevallen onafhankelijk van onze wil, geven ons het recht de uitvoering van de werken te schorsen, zonder dat wij verantwoordelijk gesteld kunnen worden: geen enkele schadevergoeding kan van ons worden gevraagd voor deze feiten.

In geval van annulatie van een opdracht door de opdrachtgevers zal deze een forfaitaire schadevergoeding van minstens 25 % van de uit te voeren prestaties aan ons verschuldigd blijven en dit ten titel van vergoeding van de gederfde winst.
Daarenboven dienen eveneens de werkelijk gemaakte kosten te worden betaald.

Wij verwerpen uitdrukkelijk de algemene voorwaarden die zich op brieven, of op om het even welke documenten van onze klanten afkomstig, bevinden. Alleen onze voorwaarden zijn geldig.

Iedere opdrachtgever, bij het overmaken van een opdracht, erkent uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en deze uitdrukkelijk te aanvaarden zodat zij overeenkomstig art. 1134 B.W. tussen elkaar als wet gelden.

Een afwijking van één of ander van onze algemene voorwaarden leidt in geen geval tot het niet toepassen van de andere verkoopsvoorwaarden en kan in geen geval beschouwd worden als een precedent.

Clausule van eigendomsvoorbehoud: Tot de integrale betaling van de verschuldigde bedragen blijven de door ons geleverde materialen onze exclusieve eigendom. Indien wij over gaan tot de toepassing van deze clausule blijft de conventioneel bepaalde schadevergoeding verschuldigd.

Er worden geen waarborgen gegeven op werken of goederen die niet of slechts gedeeltelijk betaald zijn binnen de vervaldag van de factuur.

Algemene verkoopsvoorwaarden - De Wulf Annie

Klachten, om aanvaard te worden, dienen schriftelijk gedaan te worden, binnen de achtenveertig uren na de facturatie.

Gebeurlijke zichtbare gebreken zijn gedekt door de aanvaarding.

In geval van geschil is de Heer Vrederechter van het kanton Kortrijk bevoegd of de rechtbanken te Kortrijk. Wij behouden ons nochtans het recht voor, wanneer wij als eisende partij optreden, het geschil voor een andere bevoegde Rechtbank te brengen.

Het Belgische recht is van toepassing.

Onze facturen zijn netto contant en zonder korting betaalbaar te Oekene. Het in omloop brengen van wissels wijkt niet af van die bepaling.

Elke factuur die niet betaald is op haar vervaldag, draagt een interest van 12 % per jaar zonder voorafgaande verwittiging.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12 % met een minimum van 50 euro en een maximum van 1500 euro zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

De gerechtskosten, mede interesten, blijven ten laste van de schuldenaar.

Al onze offerten zijn zonder verbintenis en onder voorbehoud van onze bevestiging voor definitief akkoord.

De gevallen van overmacht, staking, oorlog, brand of van alle aard, alle gevallen onafhankelijk van onze wil, geven ons het recht de uitvoering van de werken te schorsen, zonder dat wij verantwoordelijk gesteld kunnen worden: geen enkele schadevergoeding kan van ons worden gevraagd voor deze feiten.

In geval van annulatie van een opdracht door de opdrachtgevers zal deze een forfaitaire schadevergoeding van minstens 25 % van de uit te voeren prestaties aan ons verschuldigd blijven en dit ten titel van vergoeding van de gederfde winst.

Daarenboven dienen eveneens de werkelijk gemaakte kosten te worden betaald.

Wij verwerpen uitdrukkelijk de algemene voorwaarden die zich op brieven, of op om het even welke documenten van onze klanten afkomstig, bevinden. Alleen onze voorwaarden zijn geldig.

Iedere opdrachtgever, bij het overmaken van een opdracht, erkent uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en deze uitdrukkelijk te aanvaarden zodat zij overeenkomstig art. 1134 B.W. tussen elkaar als wet gelden.

Een afwijking van één of ander van onze algemene voorwaarden leidt in geen geval tot het niet toepassen van de andere verkoopsvoorwaarden en kan in geen geval beschouwd worden als een precedent.

Clausule van eigendomsvoorbehoud: Tot de integrale betaling van de verschuldigde bedragen blijven de door ons geleverde materialen onze exclusieve eigendom. Indien wij over gaan tot de toepassing van deze clausule blijft de conventioneel bepaalde schadevergoeding verschuldigd.

Er worden geen waarborgen gegeven op werken of goederen die niet of slechts gedeeltelijk betaald zijn binnen de vervaldag van de factuur.

1 sep t/m 31 maart
di t/m vrij van 09:00 tot 18:00
ma en za van 09:00 tot 12:00 uur
gesloten op zon- en feestdagen
Schendekouterstraat 23 | 8940 Geluwe
+32 (0) 475 86 83 96
info@kolensoete.be | www.kolensoete.be
Website By PCCapon
Contact
Openingsuren
van  1 april t/m 31 aug
di t/m vrij van 09:00 tot 17:00
ma en za van 10:00 tot 12:00
gesloten op zon- en feestdagen
Terug naar de inhoud